بایگانی ماهانه: سپتامبر 2009

روز قدس تمام مسیرهای راهپیمایی را شعار نویسی می کنیم

حکومت در رسانه های خود مرتب مردم را به حضور در روز قدس دعوت می کند، باید بهوش باشیم که هدف آنها از این تبلیغات گسترده بهره برداری از حضور ما به نفع خودشان است تا از آن برای مشروعیت دهی به حکومت باطل خود استفاده کنند. از الآن تصور می کنم… روز جمعه عوامل […]