بایگانی ماهانه: ژوئیه 2010

بیایید تا دیر نشده ما نیز به اعتصاب بپیوندیم

دوستان فرصت را از دست ندهیم. بیایید در حمایت از بازاریان و هموطنان مان  ما هم به اعتصاب بپیوندیم. اعتصاب کردن کار ساده ای نیست. نگذاریم آنها تنها بمانند. هم اکنون آنها بیش از همه به حمایت ما احتیاج دارند. اگر امروز ما از آنها حمایت نکنیم آنها نیز فردا از ما حمایت نخواهند کرد. […]