بایگانی ماهانه: فوریه 2011

در صورت بسته بودن مسیر امام حسین – آزادی، میدان ولیعصر مسیر جایگزین

در صورتی که حکومت مانند روز ۲۲ بهمن  سال پیش تمام مسیر های امام حسین به آزادی را با نیروها خود پر کند. بهتر است ما هم  بدون برنامه جلو نرویم و  یک مسیر جایگزین  تعیین کنیم که در صورت بسته بودن مسیر آزادی  همگی با هم به سمت میدان ولیعصر برویم. از آنجایی که […]